Jdi na obsah Jdi na menu
 


2015 - Stanovy SVG Kralovická 26, Plzeň

S T A N O V Y

Společenství vlastníků garáží Kralovická 26, Plzeň

(dálen v textu jen „společenství“)

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1.
Název společenství

 1. Názvem společenství je: Společenství vlastníků garáží Kralovická 26, Plzeň

Čl. 2.
Sídlo společenství

 1. Sídlo společenství je Plzeň, Kralovická 26/2105, 323 00, Plzeň-Bolevec 

Čl. 3.
Jednání a podepisování za společenství

 1.  Společenství zastupuje společně předseda výboru a další člen výboru.

 ČÁST DRUHÁ

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ GARÁŽOVÝCH JEDNOTEK

Čl. 4.
Práva a povinnosti vlastníků garážových jednotek

 1. Vlastník garážové jednotky (dále v textu jen „garáže“) má práva vlastníka garáže a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, má zejména právo:
 1. svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svojí garáž, jakož i užívat společné části garážového domu,
 2. jsou-li podíly na společných částech určeny jinak než poměrem velikosti podlahové plochy garážové jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v garážovém domě nebo než jako stejné, domáhat se změny tohoto určení, pokud se okolnosti změnily tak podstatně, že určení jeho podílu na společných částech je zjevně nespravedlivé, a to formou návrhu na změnu prohlášení; nedojde-li na návrh vlastníka garáže ke změně prohlášení, změní prohlášení soud,
 3. seznámit se, jak osoba odpovědná za správu garážového domu hospodaří a jak garážový dům nebo pozemek spravuje; u této osoby může vlastník garáže nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a to na základě písemné žádosti společenství v prostorách, ve kterých se účetnictví společenství vede (nebo v jiných výslovně určených prostorách) a za přítomnosti člena výboru, nebo toho, kdo pro společenství vede účetnictví. Vlastník garáže je oprávněn pořizovat si výpisky, není oprávněn požadovat fotokopie dokladů,
 4. účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
 5. volit a být volen do orgánů společenství,
 6. předkládat orgánům společenství návrhy a podněty, a to formou písemných návrhů,
 7. obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb,
 8. nahlížet u společenství do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou garážového domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním garáže, a to na základě písemné žádosti v prostorách, ve kterých se účetnictví společenství vede (nebo v jiných výslovně určených prostorách) a za přítomnosti člena výboru, nebo toho, kdo pro společenství vede účetnictví. Vlastník garáže je oprávněn pořizovat si výpisky, není oprávněn požadovat fotokopie dokladů.
 1. Vlastník garáže má povinnosti vlastníka garáže a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména má povinnost:
 1. neztížit jinému vlastníku garáže výkon práv svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svojí garáž, jakož i užívat společné části ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části garážového domu,
 2. udržovat svojí garáž, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled garážového domu; to platí i o společných částech,
 3. řídit se pravidly pro správu garážového domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do garážového domu nebo garáže,
 4. oznámit nabytí garáže do vlastnictví, a to včetně své adresy, prostřednictvím výboru společenství nebo osoby odpovědné za správu garážového domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem; to obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení,
 5. oznámit bez zbytečného odkladu výboru společenství nebo osobě odpovědné za správu domu prodej své garáže nebo změnu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce; to platí i tehdy, přenechal-li vlastník garáž k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby,
 6. přispívat na správu garážového domu a pozemku,
 7. platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním garáže (služby) a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
 8. upravuje-li stavebně svoji garáž, umožní do garáže přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván výborem společenství nebo osobou odpovědnou za správu domu,
 9. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně garážového domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto shromážděním; jsou-li prováděny na společné části, to platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby elektrické energie,
 10. dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

Čl. 5.
Orgány společenství

 1. Orgány společenství jsou:
 1. shromáždění,
 2. výbor.

SHROMÁŽDĚNÍ

Čl. 6.
Působnost shromáždění

 1. Shromáždění je nejvyšší orgán společenství.
 2. Shromáždění tvoří všichni vlastníci garáží.
 3. Do působnosti shromáždění patří:
 1. změna stanov,
 2. změna prohlášení o rozdělení práva ke garážovému domu a pozemku na vlastnické právo ke garážím,
 3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
 4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě garážového domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu garážového domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
 5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
 6. rozhodování
 1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
 2. o změně účelu užívání garážového domu nebo garáže,
 3. o změně podlahové plochy garáže,
 4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení garážových jednotek,
 5. o změně podílu na společných částech,
 6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
 7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 30.000,- Kč,
 1. udělování předchozího souhlasu
 1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
 2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 10 000 Kč, nebo k jinému nakládání s nimi,
 3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
 4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva ke garáži, pokud dotčený vlastník garáže v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
 1. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
 2. rozhodování v dalších záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Čl. 7.
Svolání shromáždění

 1. Shromáždění se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do konce měsíce března kalendářního roku.
 2. Shromáždění svolává výbor.
 3. Shromáždění svolá výbor též i z podnětu vlastníků garáží, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich.
 4. Shromáždění svolají vlastníci garáží, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich, na náklad společenství neučiní-li tak výbor z podnětu těchto vlastníků.
 5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku tak, že ji zašle všem vlastníkům garáží na adresu bydliště (sídla) uvedenou ve veřejném seznamu v rámci evidence garážového domu, a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem konání shromáždění.
 6. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad shromáždění. Místo a čas shromáždění se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost vlastníků garáží se ho účastnit.
 7. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku garáže včas se s nimi seznámit.
 8. Je-li shromáždění svoláno podle odst. 3. Čl. 7. stanov nebo odst. 4. Čl. 7. stanov, může být pořad shromáždění proti návrhu uvedenému v pozvánce změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.
 9. Kdo shromáždění svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem shromáždění, nahradí shromáždění vlastníkům jednotek, kteří se na shromáždění dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
 10. Je-li shromáždění svoláno podle odst. 3. Čl. 7. stanov nebo odst. 4. Čl. 7. stanov, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

Čl. 8.
Osoby zúčastněné na shromáždění

 1. Vlastníci garáží se zúčastňují shromáždění osobně anebo v zastoupení na základě udělené písemné plné moci.
 2. Shromáždění je neveřejné. Shromáždění se mohou zúčastnit členové výboru a hosté, kterým svolavatel zaslal písemnou pozvánku na shromáždění.
 3. Přítomní vlastníci garáží se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je vlastníkem garáže nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, popřípadě jejího zástupce. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda výboru a zvolený zapisovatel.

Čl. 9.
Rozhodování shromáždění

 1. Každý vlastník garáže má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Je-li vlastníkem garáže společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.
 2. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků garáží, kteří mají většinu všech hlasů.
 3. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků garáží, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.
 4. O záležitostech podle Čl. 6., bod 3. písmeno f), odst. 2., rozhoduje shromáždění alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných vlastníků garáží.
 5. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník garáže nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem garáže, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník garáže o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
 6. Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník garáže navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

Čl. 10.
Průběh shromáždění

 1. Shromáždění zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy řídí shromáždění člen výboru, jehož tím výbor pověří. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele.
 2. Předseda zasedání zajistí, aby listina vlastníků garáží přítomných na shromáždění a zápis ze zasedání měly náležitosti stanovené zákonem a aby byly tyto listiny podepsány předsedou zasedání a zapisovatelem. V případech, když shromáždění má rozhodovat o věcech, o kterých se obligatorně pořizuje veřejná listina, zajistí výbor účast notáře.
 3. Výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání.
 4. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. K zápisu se přiloží seznam přítomných na zasedání.
 5. Každý vlastník jednotky může nahlížet do zápisů ze zasedání. Toto právo lze vykonat v sídle společenství.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků garáží.
 7. Na shromáždění se hlasuje na výzvu předsedy. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o protinávrhu. Hlasuje se zásadně aklamací.

Čl. 11.
Rozhodnutí mimo zasedání

 1. Výbor může navrhnout hlasování mimo zasedání (per rollam), pokud svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. V takovém případě výbor vlastníkům garáží rozešle návrh usnesení do jednoho měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno.
 2. Návrh výboru musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a stanovení přiměřené lhůty, ve které se musí vlastníci garáží vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dní.
 3. K platnosti hlasování vlastníka garáže se vyžaduje jeho vyjádření na listině obsahující plné znění návrhu usnesení podepsané vlastní rukou s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno.
 4. Rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů všech vlastníků garáží, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. O záležitostech podle Čl. 6., bod 3. písmeno f), odst. 2., rozhoduje shromáždění alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných vlastníků garáží. V případě, že se mění všem vlastníkům garáží velikost podílů na společných částech garážového domu nebo se mění poměr výše příspěvků na správu garážového domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech garážového domu, je k přijetí návrhu mimo zasedání zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek.
 5. Výsledek hlasování výbor písemně oznámí vlastníkům garáží. V případě, že je návrh schválen, je součástí oznámení též plný obsah přijatého usnesení.

VÝBOR

Čl. 12.
Působnost výboru

 1. Výbor je statutárním orgánem, společenství.
 2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, ledaže je zákonem nebo těmito stanovami vyhrazena do působnosti shromáždění.
 3. Do působnosti výboru náleží mimo jiných úkolů stanovených zákonem a těmito stanovami zejména:
 1. zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy garážového domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,
 2. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění garážového domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním garáží,
 3. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
 4. připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě garážového domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu garážového domu a pozemku,
 5. předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,
 6. zajišťuje řádné vedení písemností společenství,
 7. sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou garážového domu a pozemku; sděluje jednotlivým členům společenství výši záloh na úhradu za služby a zároveň o výši záloh na úhradu za služby rozhoduje.
 8. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
 9. zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.
 10. v souladu se zákonem, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,
 11. zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,
 12. jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek,
 13. plní povinnosti podle zákona ve vztahu k rejstříku společenství vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.

 

Čl. 13.
Složení výboru

 1. Výbor má tři (3) členy.
 2. Výbor volí a odvolává svého předsedu.
 3. Funkční období člena výboru je pět (5) let.
 4. Způsobilý být členem výboru nebo zástupcem právnické osoby jako člena výboru je ten, kdo je majitel garáže, je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
 5. Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Člen výboru oznámí své odstoupení prohlášením došlým společenství. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
 6. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění.

 

Čl. 14.
Rozhodování výboru

 1. Výbor jedná podle potřeby nejméně jednou za čtvrtletí.
 2. Zasedání výboru svolává předseda výboru.
 3. Zasedání výboru svolá člen výboru, neučiní-li tak z jakéhokoli důvodu předseda výboru z podnětu tohoto člena výboru.
 4. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku tak, že ji zašle všem členům výboru na adresu bydliště (sídla) uvedenou ve veřejném seznamu v rámci evidence garážového domu nebo cestou elektronické komunikace, a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem konání zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé místo a čas.
 5. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 6. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů výboru. Každý člen výboru má jeden (1) hlas.
 7. Člen výboru vykonává funkci osobně. Člen výboru je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 8. O průběhu zasedání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru a zapisovatelem.
 9. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

ČÁST ČTVRTÁ

PRAVIDLA PRO SPRÁVU A UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTI

Čl. 15.
Pravidla pro správu garážového domu a pozemku

 1. Činnosti týkající se správy garážového domu a pozemku zajišťuje výbor.
 2. Společenství je oprávněno, určí-li tak shromáždění, uzavřít nebo měnit smlouvu s osobou, která má zajišťovat některé činnosti správy garážového domu a pozemku (správce).
 3. Rozhodnutí o určení osoby správce, rozhodnutí o její změně a rozhodnutí o schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti patří do působnosti shromáždění.
 4. V případě nedostatečně vysokého zůstatku na účelově vázaném účtu služeb (náklady placené dodavatelům převýší objem skutečně zaplacených záloh) bude správce oprávněn použít prostředky ze zůstatku účelově vázaného příspěvku na správu garážového domu a pozemku. Pokud bude nedostatek zdrojů na úhradu služeb dlouhodobějšího charakteru nebo příspěvek na správu garážového domu a pozemku objemem nebude postačovat, správce podá podnět společenství ke zvýšení záloh na služby. V případě nedostatku peněz na příspěvek na správu garážového domu a pozemku, bude správce oprávněn pozastavit placení poskytnutých služeb jejich dodavatelům.
 5. Končí-li správce svoji činnost, musí před ukončením své činnosti předložit společenství zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.

Čl. 16.
Pravidla pro užívání společných části

 1. Společné části garážového domu lze užívat jen k účelu vzhledem k jejich povaze a určení.
 2. Vlastník garáže má právo svobodně užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku garáže výkon stejného práva ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
 3. Vlastník garáže udržuje společné části, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu.
 4. Vlastník garáže se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně garážového domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto;
 5. Podrobná pravidla pro užívání společných části stanovuje domovní řád. Domovní řád garážového domu schvaluje shromáždění. Návrh předkládá výbor.

ČÁST PÁTÁ

PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ, PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU GARÁŽOVÉHO DOMU A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ VLASTNÍKY GARÁŽÍ

Čl. 17.
Pravidla pro tvorbu rozpočtu a pro příspěvky na správu garážového domu

 1. Rozpočet na kalendářní rok, sestavený výborem podle pravidel určených v těchto stanovách, schvaluje shromáždění. Návrh předkládá výbor.
 2. Rozpočet obsahuje přehled plánovaných výdajů na náklady na správu garážového domu a pozemku a očekávané příjmy pro dané období. Základním hlediskem je stanovení vyrovnaného rozpočtu s ohledem na dlouhodobý plán investic.
 3. Celkovou výši příspěvků na správu garážového domu a pozemku pro příští období schvaluje shromáždění. Návrh předkládá výbor.
 4. Rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků přísluší shromáždění. Návrh předkládá výbor.
 5. Vlastník garáže je povinen přispívat na správu garážového domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Příspěvky určené na náklady vlastní správní činnosti společenství se rozvrhnou na každou garáž stejně.
 6. Výši příspěvku sděluje jednotlivým vlastníkům garáží podle usnesení shromáždění výbor nebo výborem pověřený správce.
 7. Splatnost příspěvku za garáž  se za jednotlivé měsíce platí v součtu, jednou platbou za rok, na bankovní účet společenství, vždy do konce měsíce dubna kalendářního roku.
 8. Platba minimálních příspěvků nezbavuje vlastníka garáže povinnosti hradit skutečné náklady i nad rámec takto vzniklých finančních prostředků, a to tak, že vlastník garáže je povinen uhradit veškeré skutečné náklady poměrně podle velikosti shora uvedeného podílu tak, že zaplatí poměrné náklady ve formě mimořádných příspěvků do fondu oprav.
 9. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.
 10. Při převodu vlastnického práva ke garáži nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

 

Čl. 18.
Pravidla pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky garáží

 1. Vlastník garáže je povinen hradit roční zálohu na plnění spojená nebo související s užíváním garáže (služby).
 2. Druh služeb, výši záloh na jejich úhradu a způsob rozúčtování cen služeb na garáž schvaluje shromáždění. Návrh předkládá výbor.
 3. Výši záloh sděluje jednotlivým vlastníkům garáže podle usnesení shromáždění výbor nebo jím pověřený správce.
 4. Splatnost roční zálohy se určuje nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce dubna.
 5. Způsob rozúčtování pro každou službu schvaluje shromáždění, ledaže je způsob rozúčtování stanoven na základě zvláštního právního předpisu. Návrh předkládá výbor.
 6. Společenství vyhotovuje vyúčtování záloh do dvou měsíců od skončení zúčtovacího období, nejdéle do konce února kalendářního roku.
 7. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, nejdéle do konce dubna kalendářního roku.
 8. Výbor společenství může stanovit sankci za opožděnou úhradu roční zálohy ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den po splatnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 19.
Určení prvních členů statutárního orgánu

       1. Prvními členy výboru byli určeni a ustavujícím shromážděním zvoleni:

Petr Beránek, r.č. 670221/1824, bytem Žlutická 1614/10,  PSČ 323 00, Plzeň 1–Bolevec,

Eva Mašátová, r.č. 436019/086, bytem Kralovická 1433/15, PSČ 323 00, Plzeň 1–Bolevec,

Martina Vríčanová, r.č. 646002/0413, bytem Kralovická 1466/73, PSČ 323 00, Plzeň 1-Bolevec,

 

V Plzni dne 18. března 2015

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář