Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění vlastníků garáží dne 12. 2. 2009

15. 2. 2009

Zápis ze Shromáždění členů Společenství vlastníků garáží Kralovická 26 uskutečněného dne 12. února 2009

Datum, místo a čas konání:  12. února 2009 v budově garáží Kralovická 26, od 17:00 do 18:00 hodin

Za výbor SVG přítomni: Petr Beránek a Eva Mašátová, třetí člen výboru Martina Vričanová omluvena z pracovních důvodů.

Prezence účastníků:  Podle prezenční listiny, která je v příloze tohoto zápisu, je přítomno 67 majitelů garáží s vlastnickým podílem 11.115/16.270, což je  68,31%  účast. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

Program Shromáždění:  

 1. prezence účastníků shromáždění

 2. volba nového člena výboru

 3. seznámení s činností výboru v roce 2008

 4. reklamace stavby řešené s INBA s.r.o. v roce 2008

 5. uzavřena nová smlouva s Plzeňským servisem na 2009

                                                6. zpráva o hospodaření společenství v roce 2008

 7. finanční rozvaha rok 2009

 8. navýšení odměny členům výboru a příspěvek na telefon

                                                9. diskuze – více bodů

                                              10. usnesení a závěr

1. prezence účastníků shromáždění

Dle podpisů na Prezenční listině, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, bylo přítomno celkem       67 majitelů garáží, s celkovým vlastnickým podílem 11.115 / 16.270, což je 68,31% . Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

2. volba nového člena výboru

V minulosti oznámila členka výboru paní Vričanová svůj záměr ukončit práci ve výboru SVG z důvodu velkého pracovního vytížení. Hledali jsme proto nového člena výboru už na Shromáždění v lednu 2008. Krátce po té se výboru přihlásil pan Jaroslav Schwarz a začal hned aktivně pomáhat výboru v činnosti. Má již zkušenosti z práce ve výboru společenství v bytovém domě, ve kterém bydlí. Výbor podporuje jeho přijetí za člena výboru za paní Vričanovou na dnešním Shromáždění. Bylo provedeno hlasování o ukončení činnosti paní Martiny Vričanové  ve výboru SVG Kralovická s tímto výsledkem:                    pro ukončení :  67        proti :  0          zdrželo se:  0  

Následně proběhlo hlasování o přijetí pana Jaroslava Schwarze  za člena výboru SVG Kralovická s výsledkem:          pro přijetí :  67        proti :  0          zdrželo se:  0  

Závěr: Pan Jaroslav Schwarz byl dnes jednomyslně zvolen za člena výboru SVG Kralovická 26 a nahradí tak paní Martinu Vričanovou.

 3. seznámení s činností výboru v roce 2008

Výbor SVG se v minulém roce zabýval činností související s provozem a hospodařením SVG Kralovická. Celkem se uskutečnily čtyři schůzky výboru. Zápisy z nich byly na nástěnce a jsou umístěné na našich webových stránkách. Také řešil podněty, které zazněly na minulém Shromáždění.

Vjezdová vrata do garáží  – bylo prověřeno u výrobce vrat, že máme pouze základní model ovládání vrat, u kterého nelze variovat časové nastavení zavírání. Protože již končí dvouletá záruční doba, uzavřeme s autorizovaným servisem smlouvu na čtvrtletní preventivní servis.

Územní řízení o umístění stavby – je plánována výstavba víceúčelového objektu v těsném sousedství našich garáží. Jedná se o 3 patra podzemních garáží a 3 nadzemní patra s obchody, kancelářemi, restaurací apod.  Dne 6. června se pan Beránek s hlavním technikem Plzeňského servisu panem Houdkem zúčastnili územního řízení o umístění stavby na magistrátu. Nadále budeme účastníky stavebního řízení a v budoucnosti ohlídáme Projektovou dokumentaci stavby tzn. minimalizujeme vliv výstavby na naše garáže.

„Špatné“ vyúčtování spotřeby elektřiny INBOU – první faktura za elektřinu byla nepřiměřeně vysoká, proto několik týdnů sledování odběru elektřiny – faktura neodpovídá skutečnému provozu – hledání příčin – nakonec kontrola předávacích protokolů ke garážím – jediný pan Schwarz si nechal při předání garáže zapsat aktuální stav hlavního elektroměru garáží 3.159 kWh. Tzn. že INBA při předání objektu majitelům nahlásila „zřejmě chybně“ počáteční stav 139 kWh ! – rozdíl cca. 3 tis. kWh za 15. 623,- Kč. Tuto částku po vyzvání a předložení důkazů následně INBA vrátila na náš účet. Pan Schwarz dostal finanční odměnu.

Akce kolky – dlouhodobá záležitost, první konzultace s právníkem 28. 5., následovala 20. 6. žádost pana Beránka o vrácení, tu 15. 8. INBA odmítla s tím, že není důvod nic vracet, proto 3. 9. rozeslán dopis všem majitelům garáží + nástěnka + web = pořádáme výběr kopií faktur, následně pak ve dnech 21. až 23. 10. podpisová akce, 24. 11. zaslána druhá výzva s podpisovým archem, kterou 3. 12. INBA opět zamítla řešit, nemáme prý právní nárok, od 9. 12. shromaždování podkladů k žalobě, dne 12. 12. INBA navrhla vrácení peněz panu Beránkovi, proto 12. 12. poslán další dopis, že pan Beránek jedná za všechny vlastníky a má podklady k podání hromadné žaloby, následuje další komunikace e-mailem mezi svátky.

Závěr - dne 7. 1. 2009 INBA s.r.o. konečně přislíbila všem vrátit 500,- Kč, které vybrala při prodeji garáží v rozporu se smlouvou. Do konání Shromáždění skutečně vrátila peníze těm majitelům, kteří se jí přihlásili.

Odečet elektřiny v garážích – v prosinci proveden samoodečet spotřebované elektřiny v jednotlivých garážích, potřebný pro vyúčtování za rok 2008

Vyřizování reklamací stavby s INBA s.r.o. – samostatný bod níže

Nová smlouva s Plzeňským servisem na rok 2009 – samostatný bod níže

4. reklamace stavby řešené s INBA s.r.o. v roce 2008

Podstatné závady stavby se nové neobjevily, přetrvávají vesměs ty původní, které dále reklamujeme.

Dne 10. 3. 2008 proběhlo Reklamační řízení = kontrola odstranění závad z minulé reklamace, INBA však dopoledne před konáním narychlo natřela západní zeď barvou a zakryla praskliny, kterými zatéká do garáží stěnou = to ale nepomohlo, proto byla zaslána další reklamace s fotografiemi a zápisem z Reklamačního řízení.

Ve dnech 14. – 16. 5. 2008 proběhla oprava střechy a dodatečná montáž okapu stříšky nad schodištěm (okap je ok, střecha opravena jen částečně = reklamujeme dále).

Protože do garáží zatéká dále a majitelé sami kontaktují INBU a žádají nápravu, provedla INBA dne 11. 9. 2008  narychlo, bez vědomí výboru SVG, pokusný nátěr vodoodpuzující barvou Sopro ve čtyřech čtvercích v místech garáží 33, 57, 65 a 66, kde je zatékání nejhorší. Opět to nepomohlo, po týdnu znovu reklamováno.

Závěr:  vytvořena Souhrnné reklamace odeslaná 15. ledna 2009 včetně příloh (všech předchozích zápisů a reklamací) + 97 fotografií na CD, tak aby se mohla řešit s právníkem. INBA přeposlala reklamaci firmě Sahan, nyní čekáme na odpověď. Následně vyvineme tlak stejně jako u kolků, i za cenu právní pomoci advokáta.

Celá „Reklamace“ je na našich webových stránkách i na nástěnce v garážích. Obsahuje více bodů     např.: fasáda – praskliny, zatékání do garáží,   střecha – boule na krytině, neprovařené sváry, prohlubeň nad 3A, chybějící ukončovací lišta, chybějící omítka nad stříškou schodiště a nátěr a další,  odklánějící se sloupek hlavního el. rozvaděče,  praskliny na komunikaci hlavně ve 3B,  drolící se tmel dilatační spáry v 1A a 1B, nedokončená spodní hrana západní fasády, prohozená elektroinstalace v garáži atd.

5. uzavřena nová smlouva s Plzeňským servisem na rok 2009

Ze zákona je povinností Společenství vlastníků jednotek mít správce, část úkolů ale může na sebe převzít i výbor SVG. V loňském roce nám kompletní služby zajišťoval Plzeňský servis s.r.o. za celkovou roční odměnu     40.600,- Kč, přesto byla u většiny činností nutná přítomnost některého člena výboru. Pro rok 2009 se proto výbor SVG rozhodl provozní a technickou část činnosti společenství řešit vlastními silami a s Plzeňským servisem podepsal novou smlouvu na „vypracování roční účetní uzávěrky a vyúčtování služeb“ za částku podstatně nižší 23.324,- Kč. Z ušetřené sumy peněz je tedy možné navýšit odměnu členům výboru SVG a také poskytnout příspěvek na telefon (viz bod 8 programu Shromáždění). 

6. zpráva o hospodaření společenství v roce 2008

Zůstatek z roku 2007                                                               25.367,-

Příjmy v roce 2008

dlouhodobé zálohy od majitelů                                              130.546,-

vracená částka za elektřinu od INBA s.r.o.                             15.623,-

úroky na běžném účtu                                                               2.423,-

Celkem příjmy                                                                  173.959,-

Výdaje

Plzeňskému servisu za správu                                        40.583,-

bankovní poplatky                                                                     938,-

Kooperativa – pojistka budovy                                              19.130,-

požární prohlídka a revize                                                          955,-

Desinsekta /prevence proti hlodavcům/                                     345,-

ČEZ elektřina                                                                         14.421,-

vrácený přeplatek garáž 33                                                         107,-

odměny výboru SVG za rok 2007                                           9.000,-  

mimořádná odměna p. Schwarzovi za elektřinu                      1.500,-                                                                

ostatní vydání dle rozpisu                                                      17.837,

Celkem výdaje                                                                    104.816,-

Výdaje ostatní dle rozpisu:

úklid garáží a okolí - 4x /půjčovné čisticího stroje/                   5.607,-

zhotovení domovních čísel                                                         150,-

zářivky +kryt, nářadí, košťata, hrábě, kleště,

posypová sůl, zámek na žebřík, úklidová stěrka atd.               4.084,-

hliníkový rozkládací žebřík                                                       4.590,-

barva do tiskárny                                                                          389,-

barvy na fasádu a beton + malířské náčiní                                 1.414,-

drobné výdaje: kancelářské potřeby, papíry, desky,

kopírování, poštovné, parkovné                                                1.603,-

Výdaje ostatní celkem                                                          17.837,-

 

CELKEM     PŘÍJEM                                                           173.959,-

CELKEM     VÝDEJ                                                             104.816,-

Zůstatek na konci roku 2008                                               69.143,-         

7. finanční rozvaha na rok 2009

Příjmy v roce 2009

zůstatek z roku 2008                                                               69.143,-

dlouhodobé zálohy majitelů                                                   132.900,-

celkem                                                                                    202.043,-

vrátit přeplatky za elektřinu  majitelům                                - 10.221,-

Příjmy předpokládané                                                         191.822,-

Výdaje předpokládané v roce 2009

Plzeňskému servisu za služby                                                  23.324,-

Kooperativa – pojistka budovy                                                19.130,-

požární prohlídka a revize                                                          1.000,-

Desinsekta /prevence proti hlodavcům/                                        345,-

ČEZ elektřina                                                                            15.000,-

bankovní poplatky                                                                      1.500,-

bezpečnostní šrafování na rozích                                                5.000,-

preventivní servis vjezdových vrat                                             3.000,-

odměny výboru za rok 2008                                                     18.000,-

příspěvek na telefon  (12 x 350,-)                                               4.200,-

ostatní výdaje (úklid, nářadí, materiál apod.)                            10.000,-

Celkem předpokládané výdaje                                             100.499,-

 

CELKEM     PŘÍJEM                                                              191.822,-

CELKEM     VÝDEJ                                                                100.499,-

Předpokládaný zůstatek na konci roku 2009                        91.323,-                                         

8. navýšení odměny členům výboru a příspěvek na telefon

Při založení Společenství vlastníků garáží byla INBOU nastavena celková odměna členům výboru ve výši  9.000,- Kč hrubého. Jedná se o částku, která po zdanění neodpovídá vynaloženému času a úsilí členů výboru při práci pro SVG. Proto výbor navrhuje částku upravit na 18.000,- Kč hrubého za rok 2008 a pro rok 2009.

Dalšími výdaji výboru SVG jsou telefonní hovory, ne vše je totiž možné řešit e-mailem. Výbor komunikuje s Plzeňským servisem, s INBOU ohledně reklamací, s jednotlivými majiteli garáží, úřady, servisem apod. Z těchto důvodů výbor navrhuje proplácet tzv.„příspěvek na telefon“ ve výši 350,- Kč za měsíc, vyplácený čtvrtletně.

Provedeno hlasování o zvýšení roční odměny pro členy výboru a přiznání „příspěvku na telefon“ s výsledkem:       pro:   67            proti:   0           zdrželo se:   0

Návrh byl přijat jednomyslně.

 9. diskuze – více bodů

- pan Beránek znovu vysvětlil způsob platby Vyúčtování za 2008 a Předpisu na 2009, možnost vzájemného započtení částky při přeplatku a datum splatnosti do konce března,

- na podnět majitelů garáží byla prověřena možnost natření žlutočerného bezpečnostního šrafování na rozích komunikace uvnitř garáží včetně cenových nabídek provedení – zvolena nejlevnější varianta za cenu cca. 4.500,-Kč, nátěr bude proveden až za příznivých povětrnostních podmínek na jaře.

Provedeno hlasování s výsledkem :  pro:  67     proti:  0     zdrželo se:  0    Návrh jednomyslně přijat.

- možnost překódování ovladačů vrat – předseda seznámil ostatní vlastníky se skutečností, že na Štědrý den ve dvě odpoledne vykradli tři mladíci (kolemjdoucí je dokonce vyfotili mobilem) profesionálním způsobem auto panu Vričanovi zaparkované na silnici přímo u garáží. Kromě ostatních věcí odcizili i dálkový ovladač a mají tak volný přístup do budovy našich garáží. Dotazem u autorizované firmy zjistil podmínky překódování všech, teď už jen 97 dálkových ovladačů. Znamenalo by to jeden den v podvečer všechny ovladače vybrat od vlastníků, opatřit nálepkou s číslem garáže a předat technikovi autorizovaného servisu. Druhý den večer by se překódované ovladače opět rozdaly majitelům. SVG by to stálo necelých 5.000,- Kč. Necháme na účastnících Shromáždění, aby se rozhodli. Výbor ale nebude hlasovat pro překódování z toho důvodu, že se každodenně setkává s auty, která odjíždějí od otevřených vrat, aniž by počkaly těch 20 vteřin než se za nimi vrata zavřou a také proto, že krade (pytel posypové soli, úklidové nářadí, hasicí přístroj) i některý z majitelů garáže.

Provedeno hlasování s výsledkem :    pro:   0        proti:   67        zdrželo se:   0   

Návrh na překódování dálkových ovladačů nebyl přijat.

- diskuse na téma parkujících vozidel v ulici před garážemi, která znemožňují výhled při vyjíždění na komunikaci = odpověď: výbor již řešil v minulosti s odborem dopravy, zákazové značky nám nedají, na silnici se nemá parkovat, doporučili v případě potřeby volat Městkou policii, nyní výbor prověří možnost instalace panoramatických zrcadel na protějším sloupu veřejného osvětlení a také zajistí natření obrubníku vjezdu žlutou barvou pro zvýraznění.

- dotaz z pléna na výměnu zasazených listnatých stromů před garážemi za jehličnaté (problém padajícího listí)  = odpověď: nebudeme řešit, zvládneme úklid listí svépomocí.

- dotaz na preventivní údržbu vjezdových vrat např. jejich mazání = odpověď: bude provádět autorizovaný servis v rámci pravidelných čtvrtletních prohlídek (viz výše)

- předseda upozornil vlastníky na povinnost dle stanov o nahlášení změny majitele garáže výboru, ne vždy to tak funguje, způsobí to pak komplikace při vyúčtování, na dva nehlášené případy už přišla členka výboru paní Mašátová při kontrole v Katastru nemovitostí.

- daň z nemovitosti (garáže) je nutno zaplatit do konce května.

- v objektu garáží umístila firma Desinsekta dle zákona návnady na hlodavce, dávejte si pozor na Vaše děti a domácí zvířata.

- předseda připomenul zákaz skladování hořlavých a výbušných látek v garážích

- znovu připomenuty všechny možnosti kontaktu na výbor SVG (telefon, e-mail, webové stránky, schránka na garážích, nástěnka), také zde lze najít potřebné informace o činnosti Společenství SVG. Výbor uvítá všechny návrhy a připomínky od majitelů garáží.

10. usnesení a závěr

Na dnešním Shromáždění byly hlasováním přijaty tyto body programu:

- pan Jaroslav Schwarz nahradí ve výboru SVG paní Martinu Vričanovou

- odměna členům výboru SVG za 2008 a na 2009 je stanovena na 18.000,- Kč hrubého

- je schválen měsíční příspěvek na telefon ve výši 350,- Kč

- je schválena investice na zhotovení bezpečnostního šrafování na rozích komunikace

 Hlasováním nebyl přijat návrh na překódování dálkových ovladačů vjezdových vrat.

 V 18 hodin bylo Shromáždění ukončeno.

 Zapsal Petr Beránek, předseda výboru SVG.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odpověď INBY na reklamaci 18.2.2009

(Petr Beránek, 20. 2. 2009 20:10)

Firma INBA písemně reagovala na naši Souhrnnou reklamaci ze dne 15. 1. 2009 a navrhla řešit tuto reklamaci společně s námi a firmou Sahan (dodavatel stavby) v rámci místního šetření. Toto by se konalo pravděpodobně v průběhu dubna, až klimatické podmínky dovolí posuzovat stav na střeše. Kopii dopisu naleznete na nástěnce v garážích.
P. Beránek